Najčastejšie otázky z oblasti technických a emisných kontrol

Uvedená sekcia slúži k prezentácii Vašich najčastejších otázok ohľadom výkonu našich služieb v oblasti technických a emisných kontrol. Preto, ak ste nenašli odpoveď na Vašu otázku v už zodpovedaných otázkach, neváhajte a kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára.

Môžem dostať v súčasnosti pokutu, keď nemám platnú technickú alebo emisnú kontrolu?

Od 1. marca 2005 vstúpil do účinnosti Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, ktorý v § 21 určuje povinnosti prevádzkovateľov vozidiel. Podľa tohto paragrafu je prevádzkovateľ vozidla, ktoré je v premávke na pozemných komunikáciách, povinný udržiavať vozidlo v riadnom technickom stave a súčasne je povinný v stanovených lehotách podrobiť vozidlo pravidelnej technickej a emisnej kontrole.

Na tých prevádzkovateľov vozidiel, ktorí si túto povinnosť nesplnili (úmyselne alebo zabudli) pamätá § 107 tohto zákona. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie môže udeliť prevádzkovateľovi vozidla pokutu vo výške 166 EUR za každé vozidlo, ktoré nebolo podrobené v stanovenej lehote technickej a emisnej kontrole. V prípade neplatnosti obidvoch kontrol ide o čiastku 322 €. Na dodržiavanie zákonov dohliada aj polícia, ktorá môže porušenie tohto zákona – nesplnenie povinnosti absolvovať pravidelnú technickú a emisnú kontrolu – pri cestnej kontrole pokutovať.

Aká je predpísaná hĺbka dezénu pneumatík?

Pneumatiky vozidiel kategórií M1, N1, O1 a O2 musia mať hĺbku hlavných drážok povrchu dezénu jazdnej plochy najmenej 1,6 mm. Hlavnými drážkami sa rozumejú široké drážky v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky.

Pneumatiky vozidiel kategórií L1 a L2 musia mať na činnej ploche plášťa po celom obvode a celej šírke vrchného behúňa hĺbku drážok alebo zárezov dezénu 1,0 mm.

Odkedy podliehajú malé motocykle technickým kontrolám?

Malé motocykle (L1e, L2e) prvýkrát podliehajú TK počnúc 1. júlom 2008.

Sú administratívne kontroly povinné? Musí byť nálepkou označené aj nové vozidlo?

Pre nové vozidlá – Nie, Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách zaviedol povinnosť pre prevádzkovateľov vozidiel, bez vyzvania a na vlastné náklady, podrobiť nové vozidlo administratívnej technickej kontrole do 7 dní po prvom prihlásení vozidla do evidencie. Do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohoto zákona (1.9.2005) mali byť administratívnej kontrole podrobené všetky vozidlá, ktorým ešte neuplynula lehota na absolvovanie prvej pravidelnej technickej a emisnej kontrole.
Cieľom zavedenia tejto povinnosti bolo v premávke jednoznačne oddeliť vozidlá, ktoré si svoju zákonnú povinnosť splnili (majú nálepku) a ktoré nie. Práve kontrolná nálepka umožňuje pohotovú a jednoduchú kontrolu vozidiel v premávke, avšak za predpokladu, že sú označené všetky vozidlá.

Zákon č. 310/2005 Z. z. z 23. júna 2005 zrušil ustanovenie § 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. Pre prevádzkovateľov vozidiel to znamená, že bolo zrušené ustanovenie absolvovať povinnú administratívnu kontrolu v už spomínaných lehotách.

Označenie nového vozidla kontrolnou nálepkou a vystavenie dokladov preukazujúcich platnosť technickej a emisnej kontroly je možné aj naďalej, ale opäť na dobrovoľnej báze. Túto možnosť oceňujú a využívajú hlavne tí prevádzkovatelia, ktorí jazdia so svojim vozidlom aj do zahraničia. Predchádzajú tak často komplikovanému vysvetľovaniu kontrolným orgánom iných štátov, prečo ich vozidlo nie je označené kontrolnou nálepkou, aj keď má platnú technickú a emisnú kontrolu, resp. tejto povinnosti ešte nepodlieha. Vystavenie týchto dokladov a označenie vozidla kontrolnou nálepkou preukazujúcou platnosť technickej a emisnej kontroly je možné vykonať v našej STK.

Pre individuálne dovezené vozidlá a pri poškodení čelného skla s kontrolnou nálepkou strate dokladov o technickej alebo emisnej kontrole – Áno, Zákon č. 725/2004 Z. z. (§ 21 ods.1 písm. e) o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách zavádza povinnosť pre prevádzkovateľov vozidiel, bez vyzvania a na vlastné náklady, podrobiť nové vozidlo administratívnej v nasledovných prípadoch:

  • ak táto povinnosť bola uložená obvodným úradom dopravy v konaní o jednotlivo dovezenom vozidle, a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel,
  • ak táto povinnosť bola uložená obvodným úradom dopravy v konaní o opätovnom schválení vozidla, a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel,
  • ak počas lehoty platnosti technickej kontroly pravidelnej alebo lehoty platnosti emisnej kontroly pravidelnej došlo k poškodeniu alebo zničeniu osvedčenia o technickej kontrole alebo kontrolnej nálepky alebo osvedčenia o emisnej kontrole alebo kontrolnej nálepky alebo k výmene čelného skla.

Je možné dať si skontrolovať technický stav vozidla aj mimo lehôt vyžadovaných legislatívou? Je možné dať si skontrolovať na STK napr. brzdy?

Áno, nechať si skontrolovať vozidlo v celom alebo čiastočnom rozsahu umožňuje tzv. zvláštna kontrola. Uvedený druh kontroly umožňuje, na základe žiadosti držiteľa, overiť celkový technický stav vozidla alebo iba jeho časť, aj mimo zákonom ustanovených lehôt. Uvedenú možnosť kontroly využívajú zákazníci najmä pred dlhšou cestou napr. pred cestou na dovolenku, po oprave bŕzd, osvetlenia atď. Zákazník obdrží protokol o technickom stave, ktorý ho informuje o súčasnom technickom stave vozidla, so zaznamenaním všetkých chýb na vozidle, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť prepravovaných osôb, životné prostredie, ako aj bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky.

Aké sú lehoty technických kontrol?

Lehoty pre jednotlivé kategórie si môžete pozrieť tu.

Koľko stojí technická kontrola?

Kompletný cenník technických kontrol si môžete pozrieť tu.

Treba pred návštevou STK absolvovať emisnú kontrolu v autoservise?

Základnou podmienkou pre úspešné absolvovanie technickej kontroly u vozidiel s benzínovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom a vozidiel s naftovým motorom je platná emisná kontrola. Pokiaľ majiteľ dobre udržiavaného vozidla nemá pochybnosti o technickom stave motora, stačí absolvovať emisnú aj technickú kontrolu súčasne priamo v STK. V prípade, že s motorom nie je niečo v poriadku (úbytok výkonu, nerovnomerný chod, vyššia spotreba a pod.), je vhodné navštíviť pred emisnou kontrolou autoservis a objednať si nastavenie alebo opravu motora. Je pochopiteľné, že väčšina motoristov dnes uprednostňuje komplexnú službu a splnenie obidvoch povinností pod jednou strechou. Zjednotenie intervalu na vykonanie pravidelnej technickej a emisnej kontroly umožňuje držiteľom vozidiel splnenie tejto povinnosti pri jednej návšteve STK všade tam, kde takúto komplexnú službu ponúkajú.

Aké sú lehoty emisných kontrol?

Lehoty emisných kontrol určuje pre jednotlivé kategórie si môžete pozrieť tu.

Smie sa na vozidle nastavovať motor počas emisnej kontroly?

V zmysle § 67 ods. 8) zákona č. 725/2004 Z. z., počas emisnej kontroly sa nesmie opravovať ani nastavovať motor kontrolovaného vozidla.

Polícia mi zadržala osvedčenie o evidencii kvôli neplatnej technickej (emisnej) kontrole alebo kvôli zlému technickému stavu vozidla.

Vodič musí absolvovať technickú, resp. emisnú kontrolu s hodnotením “spôsobilé” na základe, ktorej mu bude vrátené osvedčenie o evidencii. Na STK predloží namiesto zadržaného osvedčenia o evidencii jeho aktuálnu kópiu (fotokópiu) spolu s potvrdením o jeho zadržaní OEV vydaným Políciou. V prípade, ak nemáte aktuálnu kópiu k dispozícii je potrebné si ju vyžiadať od príslušného útvaru Policajného zboru.

Ostatné doklady, ktoré je potrebné pri technickej kontrole predložiť nájdete tu.

Ak je vozidlo po technickej (emisnej) kontrole nespôsobilé, môže mi STK zadržať osvedčenie o evidencii?

Nie, Stanica technickej kontroly Vám nemôže zadržať osvedčenie o evidencii.

Vozidlo je nespôsobilé z dôvodu chýbajúceho výrobného štítku. Ako mám postupovať?

V takomto prípade musíte požiadať MDPT SR o výnimku, ktorá umožní, že Vaše vozidlo nemusí byť označené výrobným štítkom. Podrobnosti nájdete tu. Ako prílohu k žiadosti okrem iných priložíte aj protokol z technickej kontroly, na ktorom bude zapísané v časti “Ďalšie záznamy” text “103 – výrobný štítok chýba”.

Vozidlo po dočasnom odhlásení z evidencie sa chystám opäť prihlásiť. Musím s ním ísť predtým na technickú (emisnú) kontrolu?

Nie, v prípade, že vozidlo pri opätovnom uvedení do prevádzky má stále platnú technickú (emisnú kontrolu). V prípade, že nie, musí absolvovať v lehote do siedmich dní technickú (emisnú) kontrolu pravidelnú.

Zmenilo sa evidenčné číslo vozidla, príslušný údaj na osvedčení o technickej alebo emisnej kontrole je preto neplatný. Ako mám postupovať?

V minulosti vykonaná technická alebo emisná kontrola je platná, až do uplynutia lehoty platnosti, ktorá bola pri nej stanovená. Nič na tom nemení ani výmena evidenčného čísla vozidla a s ňou spojená neaktuálnosť príslušného údaja v osvedčení o technickej alebo emisnej kontrole. Nový doklad s aktuálnym údajom možno získať pri technickej alebo emisnej kontrole administratívnej. Tá má v prorovnaní s pravidelnou kontrolou menší rozsah (spravidla ide iba o administratívny úkon), či je pôvodná kontrola platná.

Objednajte si STK cez internet
online

Vyberte druh kontroly