Vážená zákazníčka!
Vážený zákazník!

Cieľom našej spoločnosti je poskytovať čo najlepšie služby.

Na pulte v príjme STK je umiestnený dotazník spokojnosti zákazníka, ktorý môžete vyplniť a vhodiť do uzamknutej schránky.
V prípade, že sa nechcete zdržovať vyplňovaním dotazníka pri návšteve STK, využite prosím možnosť rýchleho vyplnenia formulára na tejto stránke. Na základe podnetov a informácií od našich zákazníkov neustále zlepšujeme kvalitu našich služieb.

Ďakujeme za Váš názor.

DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI ZÁKAZNÍKA

Ako ste boli u nás dnes spokojní SPOKOJNOSŤ NESPOKOJNOSŤ*
S čakacou dobou na zahájenie kontroly?
S prostredím príjmu a haly STK?
So správaním pracovníka príjmu STK?
So správaním kontrolného technika STK?
S čistotou prac. odevov kontrolných technikov?
S objektívnosťou technickej kontroly?

Boli ste spokojní s vysvetlením prípadných zistených chýb na vozidle?

Predpokladáte, že budúcu technickú kontrolu vykonáte opäť v našej stanici?

Môžete uviesť, čo by sme mohli urobiť pre zvýšenie Vašej spokojnosti?

Pokiaľ Váš námet vyžaduje odpoveď, prosíme Vás o vyplnenie Vášho mena a adresy alebo e-mailu v nižšie uvedenom formulári.

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním a správou mojich osobných údajov (v rozsahu: meno, adresa, e-mail) spoločnosťou STK Bratislava Danubia s.r.o., Rožňavská 30, 821 05 Bratislava, IČO: 47541687, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 94720/B za účelom:

zisťovania spokojnosti zákazníkov
A to na dobu 4 rokov od poskytnutia súhlasu. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa stk@stkbratislava.sk alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne neposkytnúť osobné údaje na konkrétne uvedený účel, prevádzkovateľ nebude schopný poskytnúť objednanú službu (vykonať technickú alebo emisnú kontrolu motorového vozidla alebo zasielať marketingové informácie). STK Bratislava Danubia s.r.o. prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o odvolanie súhlasu pred uvedenou lehotou, budú jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu. Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.
Odosielam formulár