Naše pracovisko má oprávnenie na nasledovné druhy emisných kontrol:

  • emisnú kontrolu pravidelnú,
  • emisnú kontrolu zvláštnu,
  • emisnú kontrolu administratívnu.

EK vykonávame pre vozidlá:

  • so zážihovým (benzínovým aj plynovým) motorom s nezdokonaleným emisným systémom – BEZKAT/NKAT,
  • so zážihovým (benzínovým a plynovým) motorom so zdokonaleným emisným systémom – RKAT,
  • so vznetovým (naftovým) motorom.

Emisnou kontrolou motorového vozidla sa rozumie kontrola stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, a meraním zistené dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora; ak výrobca neurčil emisné limity motora, dodržanie emisných limitov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom.

Emisnej kontrole pravidelnej nepodlieha vozidlo kategórie M1 mazané zmesou paliva a mazacieho oleja (dvojtakt) a vozidlo kategórie L (motocykle a od nich odvodené vozidlá).

Administratívnu emisnú kontrolu je možné vykonať aj na vozidlách, ktoré majú platnú emisnú kontrolu, pričom bola vykonaná na inom pracovisku EK!