Vyberte druh kontroly

Vyberte si termín

Kliknite na voľný termín a objednajte sa.
Objednanie sa znamená, že ak sa dostavíte včas na zvolený termín, budete uprednostnení a nebudete musieť čakať.

Kliknutím na šípky posuniete kalendár o 1 týždeň dopredu, resp. dozadu.

Termíny, na ktoré prijímame objednávky:
Každý deň od 8.00h do 15.30h, v stredu od 8.00h do 17.30h.

Poznámka:
Technické a emisné kontroly (vrátane administratívnych a opakovaných) sa vykonávajú bez objednania podľa poradia. V prípade záujmu však môžete využiť tento objednávkový systém a objednať sa na technickú alebo emisnú kontrolu cez internet (ak sú dané termíny obsadené, môžete prísť bez objednania).

Zadajte Vaše údaje

Identifikačné údaje zákazníka

Mobilné číslo v tvare 0903123456

Identifikačné údaje vozidla

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním a správou mojich osobných údajov (v rozsahu: titul, meno, priezvisko, e-mail, telefón, evidenčné číslo vozidla, druh vozidla, druh paliva) spoločnosťou STK Bratislava Danubia s.r.o., Rožňavská 30, 821 05 Bratislava, IČO: 47541687, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 94720/B za účelom:

Spracovania a vybavenia objednávky na technickú kontrolu a/alebo emisnú kontrolu motorového vozidla (zaslanie potvrdzujúcej SMS správy a/alebo e-mailu o doručení tejto objednávky TK/EK, zaslanie upozornenia na dohodnutý termín TK/EK uvedený v tejto objednávke 24 h vopred a zaevidovanie objednávky v informačnom systéme)
Zasielania zvýhodnených ponúk, noviniek a marketingu
A to na dobu 4 rokov od poskytnutia súhlasu. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa stk@stkbratislava.sk alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne neposkytnúť osobné údaje na konkrétne uvedený účel, prevádzkovateľ nebude schopný poskytnúť objednanú službu (vykonať technickú alebo emisnú kontrolu motorového vozidla alebo zasielať marketingové informácie). STK Bratislava Danubia s.r.o. prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o odvolanie súhlasu pred uvedenou lehotou, budú jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu. Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.
Odosielam formulár